เอกสารที่ต้องใช้

  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
  • สำเนาทะเบียนบ้าน
  • สำเนาทะเบียนการค้า/ทะเบียนพาณิชย์/ใบจดทะเบียนประกอบการ
  • สำเนาเอกสารแสดงรายได้ของกิจการ เช่น Statement,บิลเงินสด,หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายเป็นต้น
  • รูปถ่ายหน้างาน / รูปถ่ายออฟฟิศ