รายละเอียดการกู้

คุณสมบัติผู้กู้

– มีกิจการหรือธุรกิจเป็นของตนเอง
– มีใบจดทะเบียนประกอบการเป็นชื่อตัวเอง
– มีแหล่งที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ทั้งที่บ้านและที่ทำงาน